GO >

Schwimmmara thon der DG 2009

Schwimmtag der DG
Schwimmen für einen guten Zweck
Mittwoch, den 28. Januar 2009

Folgende Schüler(innen) haben an dieser Veranstaltung teilgenommen:
Die BS hat 1004 Längen geschwommen ( 2008 : 654 Längen)

Felten Manuel 1A1
Horchem Patrick 1A1
Velz Philippe 1A1
Pothen Yannick 1A1
Niessen Christoph 1A1   
Keller Joey 1A4
Hönen Jonas 1A5

Trantes Vanessa 3A3
Niessen Terese  3A3
Kessler Chantal 3A2
Treinen Lukas 3A2
Mennicken Luisa  3A3
Jodocy Kai  3A3
Lutgen Griska  3A3
Müllender Jeremy  3A3
Pint Fabrice  3A3
Goenen Timo  3A3
Louges Didier  3A3
Keller Jan  3A3
Kringels Arno  3A3

Hoffmann Raphael 4A
Boemer Marius 4A
Chavet Dirk 4A
Classen Mathias 4A
Drese David 4A
Mersch Luca 4A
Michels Kai 4A
Nelles Mike 4A
Plumacher Kevin 4A
Richter Daniel 4A

Alimohamadian Ben 5A
Mertes Thorsten 5A
Gillessen Maud 5A
Michaelis Elena 5A
Michels Julia 5A

Berners Annick 6A
Scheuren Valerie 6A

Lejeune Michael 6A